Bel voor een vrijblijvende kennismaking:
+31 (0)85 - 40 11 532

 

 

Algemene voorwaarden Energie Transparant

Art. 1: Dienstverlening
De Partij voor welke Energie Transparant (hierna ET) middels ondertekening van dit document de facilitaire belangen behartigt (hierna deelnemer) machtigt ET naar beste kunnen en inzien de gekozen facilitaire zaken te beheren. Hieronder wordt verstaan: bemiddelen en afsluiten van overeenkomsten met gelijke dienstverlening tegen de minimale besparing in percentage of euro’s voor de diensten zoals aangegeven door de deelnemer. Alsmede het onderhouden van deze overeenkomsten in de toekomst, tot de wegen zich middels opzegging of van rechtswegen scheiden.

Art 2: Besparingsgarantie
De gegarandeerde besparing is gebaseerd op het laatst bekende verbruik  en voorwaarden. Na de eerste besparing zal de minimale besparing komen te vervallen en zal de besparing in stand gehouden worden door ET. Voor diensten welke ingekocht worden op een volatiele markt zal bij producten in een volatiele markt worden marktconforme overeenkomsten gesloten. Tarieven kunnen bij verlenging hoger worden indien de marktprijzen zijn gestegen.

Art 3: Looptijd
De looptijd van de overeenkomst zal geschied tegen de looptijd als overeenkomen middels de getekende overeenkomst. De aankondiging van de beëindiging van deze overeenkomst, dient te geschieden middels aangetekend schrijven minimaal 12 maanden voor afloop van de vaste oorspronkelijk overeengekomen looptijd. Indien deze opzegging niet tijdig geschied zal de overeenkomst worden verlengd met de oorspronkelijke looptijd zoals in het contract overeengekomen. Dit impliceerd dat bijv. bij een originele looptijd van 24 maanden, zal worden verlengd met een duur van wederom 24 maanden.  

Art 3: Afspraken
De deelnemer committeert zich geen andere facilitaire afspraken zoals geselecteerd door de deelnemer in deze overeenkomst te maken buiten ET om. Dubbele overeenkomsten van leveranciers of dienstverleners ontstaan uit dergelijke initiatieven vallen buiten de aansprakelijkheid van ET. ET zal in geen geval verantwoordelijkheid nemen voor initiatieven die niet op voorhand met ET zijn overlegd of schriftelijk voor aanval van een eventuele nieuwe overeenkomst zijn gecommuniceerd. De contractant zal bij de initiële overeenkomst zelf zorg dragen voor tijdige opzegging / beëndiging van de huidige lopende overeenkomsten. ET zal in geen geval boetes voorvloeiend uit nalatigheid van de contractant voor haar rekening nemen.

Art 4: Vergoeding
Wijzigingen in betalingsvoorwaarden en vergoedingen zullen altijd op voorhand voor einde contractdatum aan de deelnemer worden gecommuniceerd. Afnemer heeft na dit bericht één maand om de overeenkomst met ET te beëindigen alvorens de nieuwe voorwaarden van kracht worden.

Art. 5: Aansprakelijkheid                       
ET is niet aansprakelijk voor nalatigheid van haar deelnemers jegens leveranciers. ET is niet aansprakelijk voor foutieve informatie verstrekt door haar deelnemers en leveranciers. Tevens verklaart de afnemer bevoegd te zijn om overeenkomsten te sluiten voor de afnemers onderneming(en), de deelnemende locaties en aansluitingen. ET handelt in het vertrouwen dat leveranciers en deelnemers de correcte informatie verstrekken en naar waarheid communiceren.

Art 6. Informatieplicht
De deelnemer verplicht zich tot het aanleveren van de originele overeenkomst en de laatste factuur voor de geselecteerde dienstverleningen . ET zal deze informatie gebruiken om de dienstverlening te inventariseren en de besparingen te realiseren. Tevens zullen deze documenten worden ingevoerd in het contractmanagementsysteem.
Alle documenten en overeenkomsten zoals gesloten door ET en geleverd aan ET, zullen online inzichtelijk zijn voor de deelnemer middels de deelnemer login. De informatie blijft eigendom van de deelnemer en deze kan op elk moment besluiten geen gebruik meer te maken van de online omgeving.

Art 7. Vergoedingen
Wanneer de maandelijkse vergoeding niet tijdig wordt voldaan, heeft ET het recht na 2 gemiste betalingsperioden de dienstverlening te beëindigen en per herinnering €15,- plus wettelijke rente verhoging in rekening te brengen. Indien ET geen reactie krijgt op zijn herinneringen en aanmaningen zullen na 3 aanmaningen de vorderingen worden overgedragen aan een incassopartner.

Art 8. Prijswijzigingen
ET behoudt zich het recht voor om één ker per jaar, al dan niet middfels indexering, wijzigingen aan te brengen in de basiselementen van het maandelijks tarief verschuldigd aan ET. De tariefwijziging zal schriftelijk worden meegedeeld. De verhoging zal echter niet hoger zijn dan 15% per jaar.